โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา จงกลณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรัชญา เทียนอร่าม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัชฎาพร ฟักโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจำลอง ตะกรุดแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรสวรรค์ พรหมมาศ
ครูผู้ช่วย