โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชูชาติ แสนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางฐิติรัตน์ เนาวภาส
ครู คศ.2