โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายวุฒินันท์ นาฎสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอมรา แก้วทราย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1