โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนลิน หิรัญรักษ์
ครู คศ.1