โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ สุดชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี
ครู คศ.2

นางสาวมาลินี วันหมื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภณิตา มาตรสงคราม
ครูอัตราจ้าง