โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจริยา บุตศรี
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพิชญ์ชญาภา เหลาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวณัฐทิมา สมัครเขตกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวศศิธร สุทิพัฒนโมฬี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2