โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
คณะผู้บริหาร

นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร.ต.กิติโรจน์ อำนาจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0832521691

นางสาวดรุณี สารทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0890097072

นางจรวยพร แสนสุข
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางจำลอง ตะกรุดแก้ว
หัวหน้างานงบประมาณ

นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสุรชัย สุขประเสริฐ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป