โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

           ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งสู่สากล  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประกอบอาชีพท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นไทย