โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีนายจำนง สวัสดิ์ชูโต  ซึ่งเป็นนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ในขณะนั้น   และราษฎรในหมู่บ้านชุมชนคลองคอต่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการ เพราะเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาของบุตรธิดา ลูกหลาน และความลำบากในการเดินทางไปเรียนซึ่งขณะนั้นถ้าจะไปเรียนต้องไปที่วัดตำหรุ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕) และเดินทางโดยทางน้ำได้เส้นทางเดียว ในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้  ครั้งแรกปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ชั่วคราวชั้นเดียวหลังคามุงจาก  ผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกันตั้งชื่อว่า   “ โรงเรียนประชาบาลตำบลบางปู ( คลองคอต่อ )โดยมี     นายพนัส  แทนขำ เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูผู้สอน ๑ คน  และมีนักเรียนในครั้งนั้น จำนวน ๒๖ คน

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓  นางนา  ชูไสว ซึ่งเป็นราษฎรในชุมชนคลองคอต่อ   เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีจิตศรัทธา และเห็นความสำคัญในด้านการศึกษา เห็นถึงสภาพอาคารเรียนที่แออัดไม่เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน  ซึ่งก็มีจำนวนหนึ่งที่เป็นบุตรหลานของนาง  ประกอบกับตอนนั้นได้มีการก่อสร้างเส้นทางสุขุมวิท สายเก่า   จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น  ได้เดินทางไปที่สถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก (บางปู) ซึ่งเป็นสถานที่ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และได้เดินสำรวจมาถึงชุมชนคลองคอต่อได้มาพูดคุยกับ นางนา ชูไสว จึงยกที่ดินให้ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน ๗ ไร่  โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง  แบบ ป.๑ พิเศษ ขนาด ๗ × ๙ เมตร จำนวน  ๖  ห้องเรียน  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “ โรงเรียนพิบูลประชาบาล

คำขวัญ                            เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน            เขียว  ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นแสม

อักษรย่อ                            พ.บ.

โทรศัพท์                            ๐-๒๓๒๓-๙๖๕๗ 

โทรสาร                              ๐-๒๓๒๓-๙๖๐๐

อาณาเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียง

ทิศเหนือ ( อุดร )              ติดถนนสุขุมวิท

ทิศใต้ ( ทักษิณ )              ติดบ้านพักอาศัยชาวบ้าน

ทิศตะวันออก ( บูรพา )    ติดถนนซอยเจริญสุข ( คลองคอต่อ )

ทิศตะวันตก ( ประจิม )    ติดถนนซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์